Ikona změny jazyka

Kdo jsme? About us

Jsme skupina nadšených tvůrců, které žene zápal pro kreativní a progresivní tvorbu. Spojujeme specialisty a jejich služby pod jednu střechu. Umělce přibližujeme k lepším příležitostem a výsledkům. Co to znamená? Orientujeme se v současných trendech a zároveň hledáme a tvoříme nové způsoby kreativního vyjádření. Díky našim 5 základním službám pomůžeme každému umělci jejich tvorbu a jméno posunout o level výš. We are a group of enthusiastic creators who are driven by a passion for creative and progressive creation. We combine specialists and their services under one roof. We bring artists closer to better opportunities and results. What the mean? We orient ourselves in current trends and at the same time we are looking for a we create new ways of creative expression. Thanks to ours 5 basic services we will help every artist to take their work and name to the next level up.

Očima našeho zakladatele The perspective of our founder

Tehdy v červnu 2020 to začalo jako nahrávací studio. S nasbíranými zkušenostmi od řad českých i zahraničních producentů a hudebníků jsem dostal odvahu poskytovat hudební produkci umělcům. S kapelou, přáteli a známými jsme nahrávali zejména pro osobní radost a potěšení. Postupně však rostl i zájem veřejnosti, tzv. “přátel mých přátel.” Za uplynulou dobu se mě mnoho intepretů ptalo na rady ohledně hudebního průmyslu. Cítil jsem, že v Česku není moc příležitostí pro začínající umělce a člověk v návalu informací a možností moc neví, “kam sáhnout.” Je mnoho společností, které nabízí jednotlivé služby, avšak žádná z nich nenabízí “vše, co umělec potřebuje.” A tak se zrodil RoseStreet - kreativně-produkční společnost, poskytující všestranné služby talentovaným umělcům a kreativcům.

Vše je o lidech. Od samého vzniku společnosti byl mou pravou rukou David Malášek, kterému jsem vděčný za jeho pomoc. Jsem rád, že se nám podařilo dát dohromady nadšený a schopný tým a že mé jméno může být mezi jména mých kolegů řazeno. My tu jsme pro příležitosti tvořit. Tak na co čekáš ty?

Jiří Nekovář, zakladatel RoseStreet

Back in June 2020, it started as a recording studio. With the collected experience from a number of Czech and international producers and musicians I got the courage to provide music production to artists. With the band, friends and acquaintances, we recorded mainly for personal enjoyment and pleasure. Gradually, however, the interest of the public, the so-called "friends of my friends." Over the years, many artists have asked me for advice about the music industry. I felt that there wasn't much opportunities for aspiring artists in the country, and in the rush of information and ...you don't really know where to go. There are many companies that offer individual services, but none of them offer "everything an artist needs." And so RoseStreet was born - a creative production company, providing a full range of services to talented artists and creatives.

It's all about people. Since the company's inception, my right hand man has been David Malášek, to whom I am grateful for his help. I am glad that we have managed to put together an enthusiastic and capable team and that my name can be counted among the names of my colleagues. We are here for the opportunity to create. So what are you waiting for?

Jiří Nekovář, RoseStreet founder