Vrátit se domůBack to homepage
Domovské Logo

video.

Zaměřujeme se nejen na technickou a řemeslnou zručnost, ale také na uměleckou a ideovou stránku projektu. We focus not only on technical and craftsmanship, but also on the artistic and idea side of the project.

Během realizace videoklipu dbáme na vizi a představivost našeho klienta. S klientem se sejdeme před vytvořením scénáře a vše s ním do nejmenších detailů probereme a na základě jeho připomínek a tezí vytvoříme několik námětů, ze kterých si klient vybere jeden, ten nejvíce vyhovující. Nejsme v týmu sami, spolupracujeme s řadou talentovaných mladých tvůrců, absolventů a studentů filmových škol (SPŠST Panská, FAMU, Michael), kteří mají za sebou širokou škálu zkušeností jak s tvořením scénářů, tak i se samontou realizací filmových či jiných audiovizuálních děl. During the realization of the video clip, we pay attention to the vision and imagination of our client. We meet with the client before creating the scenario and discuss everything with him in the smallest details, and based on his comments and theses, we create several topics, from which the client chooses one, the most suitable one. We are not in the team alone, we cooperate with a number of talented young creators, graduates and students of film schools (SPŠST Panská, FAMU, Michael), who have behind them a wide range of experience both in creating scenarios and in the actualization of film or other audiovisual works.

Filip Lizner

Director, Screenwriter

Filip je studentem oboru Arts management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Kromě studia se od dětství věnuje filmu a divadlu. 10 let navštěvoval pěvecko-divadelní soubor DOP pod záštitou Národního divadla, během těchto let hrál a zpíval v operách a dětských muzikálech jako například Brundibár, Rusalenka, Malý kominíček či Lohengrin. Vystupoval ale také v zahraničí - Bayreuth, Mnichovská státní opera, Expo Milano. Také si zahrál v televizních spotech, (Linka bezpečí - Sexualita, Národní muzeum - Retro výstava) hudebních videoklipech, (Zrní - Hýkal) studentských filmech pro FAMU a Prague film school, dále si zahrál epizodní role v seriálech Schody k moci, TBH nebo Případy prvního oddělení. Filip is a student of Arts Management at the University of Economics in Prague. In addition to his studies, he has been involved in film and theater since childhood. For 10 years, he attended the DOP singing and theater ensemble under the auspices of the National Theatre, during these years he played and sang in operas and children's musicals such as Brundibár, Rusalenka, Little Chimney and Lohengrin. But he also performed abroad - Bayreuth, Munich State Opera, Expo Milano. He also starred in TV commercials (Safety Line - Sexuality, National museum - Retro exhibition) music video clips, (Zrní - Hýkal) student films for FAMU and Prague film school, he also played episodic roles in the series Stairs to Power, TBH or Cases of the First Department.


V současné době účinkuje v divadelní hře Poslední dny Jidáše Iškariotského v Divadle Na Prádle. Mimo herectví se věnuje i režii a scenáristice. Na střední škole spoluzakládal školní televizi, pro kterou zpracovával reportáže, rozhovory i krátké filmy. Některé filmy byly oceněny na festivalech v kategorii krátké studentské filmy (febiofest, A-TEENFILM FESTIVAL) Dále napsal scénář pro dětský muzikál Lebe deine traüme, jehož premiéra se uskutečnila v rakouském kulturním domě Zwettl. Teď dokončuje práci na svém studentském filmu Potížisti, na kterém spolupracoval se studenty FAMU, SPŠST Panská a filmové fakulty UTB ve Zlíně.

He is currently performing in the play The Last Days of Judas Iscariot at the Theater Na Prádle. Apart from acting, he also directs and writes screenplays. In high school, he co-founded the school television, for which he produced reports, interviews and a short film y. Some films were awarded at festivals in the category of short student films (febiofest, A-TEENFILM FESTIVAL) He also wrote the script for the children's musical Lebe deine traüme, which premiered at the Austrian Cultureby him to the house of Zwettl. Now he is finishing work on his student film Troublemakers, on which he collaborated with students from FAMU, SPŠST Panská and the film faculty of TUB in Zlín.

Michal Pazderka, DiS.

Director, Screenwriter

Michal je čerstvý absolvent Pražské konzervatoře, kde své herecké roky strávil pod vedením profesorů, jako byli: Jan Potměšil, Ilona Svobodová, Tomáš Turek, či Maruška Doležalová. Během studia postupně získával herecké zkušenosti divadelní praxí, například v divadle ABC, Minor, U Valšů, Pod Palmovkou, U22. Dále se také věnuje filmové tvorbě. Zahrál si například v seriálu Pan Profesor, kde hraje postavu Romana Taubera, v nově připravovaném seriálu ČT s názvem Volha, kde hraje syna Kryštofa Hádka, v Pohádce princezna a půl království, v Hlavě medúzy, Pětce z garáže, ve videoklipu Silnější pro interpreta JEN MUSIC. Michal is a recent graduate of the Prague Conservatory, where he spent his acting years under the guidance of professors such as: Jan Potměšil, Ilona Svobodová, Tomáš Turek, and Maruška Doležalová. During his studies, he gradually acquired acting experience in theater practice, for example in the theater ABC, Minor, U Valšů, Pod Palmovkou, U22. He is also involved in film production. For example, he played in the series Mr. Professor, where he plays the character of Roman Tauber, in the newly prepared Czech TV series called Volha, where he plays the son of Kryštof Hádek, in the Fairy Tale Princess and Half a Kingdom, in the Head of the Jellyfish, Five from the Garage, in the video clip Stronger for the artist JEN MUSIC.


Podle vlastního scénáře zrežíroval svůj krátkometrážní film Herečka a pracoval jako asistent produkce na projektu Všežralovo bistro. Působil také v mnoha dalších audiovizuálních projektech, především pro FAMU a FAMO. V budoucnu by se chtěl více zaměřit na filmovou, potenciálně divadelní režii. Zajímá se také o producentskou práci.

Hraje na trubku, klavír, kytaru a dále se také věnuje zpěvu a tanci. Má rád trapný humor a přátelé s rodinou jsou pro něj vším.

He directed his own short film Actress according to his own script and worked as production assistant on the Všežralovo bistro project. He also worked in many other audiovisual projects, mainly for FAMU and FAMO. In the future, he would like to focus more on film, potentially theater direction. He is also interested in production at work.

He plays the trumpet, piano, guitar and also sings and dances. He likes awkward humor and friends and family are everything to him.

Služby Services

Proč RoseStreet Video? Why RoseStreet Video?

Videoklipy Video shootings
  • Umělci umělcům. Hudební prostředí je náš 2. domov, proto Vám vytvoříme videoklip v souhře s Vaší skladbou. Artists to artists. The musical environment is our 2nd home, that's why we will create a video clip for you in concert with your composition.

Záznamy koncertů a společenských akcí Recordings of concerts and social events
  • Zachytíme atmosféru Vaší akce tak, že se budou diváci cítit přítomni. We will capture the atmosphere of your event so that the audience will feel present.

Teasery a reklamy Teasers and advertisements
  • Chystáte nový produkt ale chybí Vám chytlavá upoutávka? Na to jsme odborníci. Are you preparing a new product but lack a catchy trailer? We are experts in that.

Kvalitní vybavení Quality equipment
  • Umíme pracovat s širokým portfoliem techniky. Dle velikosti a specifikace Vaší zakázky vybereme vždy to nejlepší. We can work with a wide portfolio of technology. Depending on the size and specification of your order, we will always choose the best.

Reference References

Ceník Prices

Videoklipy Video shootings

Videoklip Enterprise Enterprise

od 80 000 Kč from 80 000 Kč


Navržený pro komplexní projekty. Designed for complex projects.

Nejoblíbenější Most popular
Videoklip Premium Premium

od 50 000 Kč from 50 000 Kč


Zlatá střední cesta. More complex projects at a better price.

Videoklip Start Start

od 34 000 Kč from 34 000 Kč


Ideální pro začínající umělce nebo menší firmy. Ideal for smaller artists or businesses.

Nemáte celou částku hned k dispozici? Nevadí. Nejsme Twisto, ale umíme se přátelsky domluvit. Don't have the full amount available right away? It doesn't matter. We're not Twisto, but we can just negotiate amicably.


Ostatní služby Other services

Natočení klubového koncertu Filming a club gig

od 5 000 Kč from 5 000 Kč


Jeden kameraman, jedna kamera + postprodukce. One cinematographer, one camera + postproduction.

Natočení většího koncertu/spol. akce. Filming a larger concert/social event

Dohodou On agreement


Více než jeden kameraman, více než jedna kamera. More than one cameraman, more than one camera.

Video teaser či reklama Video teaser or advertisement

Dohodou On agreement


Jeden kameraman, jedna kamera. One cameraman, one camera.

Podle Vaší představy o velikosti videoklipu se rýsuje i výsledná cena, která se dohodne po schůzce s naší produkcí. V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit. According to your idea of ​​the size of the video clip, the resulting price is drawn up, which will be agreed upon after a meeting with our production. If you have any questions, do not hesitate to contact us.

FAQ

K tomu, abyste dokázali natočit videoklip, potřebujete především filmový štáb, ve kterém se nachází režisér a kameraman, to bohatě stačí - team skvělých lidí, kteří budou za celou realizací stát. In order to be able to record a video clip, you need especially the film crew, which includes the director and cameraman, that's more than enough - a team of great people who will be responsible for the entire implementation.

Videoklip se může natočit kdekoliv, kde je to interpretovi příjemné, ať už ve filmovém studiu, na ulici, pod vodou, či v přírodě.The video clip can be shot anywhere the performer is comfortable, whether in a film studio, on the street, underwater or in nature.

Videoklip funguje jako skvělá sebeprezentace pro začínající hudebníky, kteří se chtějí zviditelnit. Divák tak má možnost sledovat Vaši tvorbu, herecké postupy a práci před kamerou.The video clip works as a great self-presentation for beginners musicians who want to gain visibility. The viewer has the option follow your work, acting practices and work before camera.