Vrátit se domůBack to homepage

studio.

Jsme produkční, nahrávací a mixingové studio v centru Prahy. We are a production, recording and mixing studio in the center of Prague.

Naší prioritou je kvalita, kreativita a přístup na profesionální úrovni. Stejně tak dbáme na pohodlí umělce. Zaměřujeme se především na produkci nahrávek sólových umělců a kapel. Umíme také nahrávání a skládání pro filmy, reklamy, videa, či beatmaking. Our priority is quality, creativity and a professional approach. We also pay attention to the comfort of the artist. We focus mainly on the production of recordings by solo artists and bands. We also know how to record and compose for films, commercials, videos, or beatmaking.

Jiří Nekovář

Founder, Music Producer

Zdravím, jmenuji se Jiří Nekovář a jsem hudebním producentem zde v RoseStreet Studiu. Na této roli se mi nejvíce líbí potkávání nových lidí z různých prostředí a vstupování do jejich tvůrčích procesů. Najednou jste obklopeni spoustou nových nápadů a Vaším úkolem je jejich rozšíření za užití dnešní moderní techniky. A to je přesně to, čeho se zde ve studiu snažím dosáhnout. Hello, my name is Jiří Nekovař and I am a music producer here at RoseStreet Studio. I like this role the most meeting new people from different backgrounds and entering into their creative processes. Suddenly you are surrounded by a lot new ideas and your task is to expand them for use today's modern techniques. And that's exactly what's at stake here I am trying to achieve my studies.


Moje angažovanost a zkušenosti jsou (vzhledem k mému věku) poměrně rozsáhlé. V hudbě se pohybuji nepřetržitě. Nejen jako producent, ale i jako bubeník kapely Saving George. Znalost obou rolí a úhlů pohledu vnímám jako příjemnou výhodu. V kapele se významně podílím na tvůrčím procesu jak po hudební, tak textové stránce. Studuji audio a hudební produkci na School of Audio Engineering ve Vídni. Paralelně k tomu také program Bachelor of Business Administration na VŠE v Praze.

Pokud si naše studio vyberete pro nahrání Vašich budoucích hitů, bude mi ctí a budu se těšit na naší spolupráci!

Pro více zvídavé: zde krátce o mých hudebních zkušenostech:
Dělal jsem tři kurzy od Berklee - The Art of Music Production, The Technology of Music Production a Developing Your Musicianship. Co se studiových spoluprací týče, pracoval jsem s Johnem Soulcoxem, Arminem Effenbergerem, Janem Vágnerem nebo Jakubem Halamou. Bylo mi ctí hrát s jedním z nejlepších evropských jazzových pianistů, Miroslavem Lackem, ve Stavovském divadle zde v Praze v rámci programu „Jazz v Opeře.“ Měl jsem příležitost dostat se i za hranice, a proto mám také mnoho mezinárodních zkušeností.

Moje další skvělá mezinárodní zkušenost pochází z Vídně, kde jsem měl to štěstí a zúčastnil jsem se celkem třikrát bubenického summer campu Beatboxx. Nejenže jsem zde potkal spoustu talentovaných vrstevníků, ale také jsem měl tu čest pracovat s Florianem Kochem, majitelem studia Ton-Herd, ale hlavně producentem Conchita Wurst nebo Josh. Florian je považován za jednoho z nejlepších rakouských producentů popového žánru. Vídeň mě svou hudební náladou ohromila, a i proto tam dnes částečně působím.

V neposlední řadě bych chtěl uvést lekce v Londýnském ICMP Institute s Richardem Spavenem, či Gaborem Dornyei, bubeníky světové úrovně, který mimo jiné přednáší v sídle Drumeo. Ten doplnil můj seznam bubenických učitelů, na kterém jsou Kryšpín Klauda (Pražský Výběr), Zoran Svrček, Stanislav Amcha, či Pavel Razím (na Pražské konzervatoři). Na letní škole v Londýně mě také učil David Combes, který byl hlavním vocal coachem Ramiho Maleka při přípravě na natáčení filmu Bohemian Rhapsody.

My involvement and experience are (considering my age) quite extensive. In music, I move continuously. Not only as a producer, but also as a drummer of the band Saving George. I perceive knowledge of both roles and points of view as pleasant advantage. I participate significantly in the creative process in the band both musically and lyrically. I study audio and music production at the School of Audio Engineering in Vienna. In parallel in addition, the Bachelor of Business Administration program at University of Economics in Prague.

If you choose our studio to record your future hits, I will be honored and look forward to our cooperation!

For the more inquisitive: here briefly about my music experiences:
I did three courses from Berklee - The Art of Music Production, The Technology of Music Production and Developing Your Musicianship. As for studio collaborations, I worked with John Soulcox, Armin Effenberger, Jan Vágner or Jakub Halama. It was an honor to play with one of the best European jazz pianists, Miroslav Lack, in the Estates Theater here in Prague as part of program "Jazz in the Opera." I had the opportunity to get behind borders, which is why I also have a lot of international experience.

My other great international experience came from Vienna, where I was lucky enough to participate three times in total drum summer camp Beatboxx. Not only did I meet here a lot of talented peers, but I also had the privilege to work with Florian Koch, owner of the Ton-Herd studio, but mainly produced by Conchita Wurst or Josh. Florian is considered one of the best Austrian producers pop genre. Vienna amazed me with its musical mood, and that's why I partially work there today.

Last but not least, I would like to highlight the lessons learned in the London ICMP Institute with Richard Spaven or Gabor Dornyei, drummers world class, who, among other things, lectures at the Drumeo headquarters. The added to my list of drum teachers that they are on Kryšpín Klauda (Prague Selection), Zoran Svrček, Stanislav Amcha, or Pavel Razím (at the Prague Conservatory). For summer at school in London I was also taught by David Combes, who was the principal Rami Malek's vocal coach in preparation for filming the film Bohemian Rhapsody.

Kryštof Leiský

Music Producer, Sound Engineer

Mé jméno je Kryštof a jsem jedním z producentů a studiových zvukařů pracujících v Rosestreet Studiu. Samotný proces studiové produkce mě baví především proto, že mohu vidět okamžitý výsledek své práce- na začátku je prázdný DAW a na konci několik stop, které spolu souzní svým vlastním komplexním způsobem a vytvářejí unikátní zvuk dané skladby. Díky moderním technologiím a VST nástrojům od firem jako jsou Output, Native Instruments nebo Spectrasonics není člověk limitován nízkou kvalitou techniky a kreativitě se tak meze nekladou. Právě tato nepřítomnost jakýchkoliv hranic je to, co mi při produkci dodává nejvíc inspirace. My name is Kryštof and I am one of the producers and studio sound engineers working at Rosestreet Studio. I enjoy the studio production process itself mainly because I can see the immediate result of my work - at the beginning there is an empty DAW and at the end several tracks that fit together in their own complex way and create the unique sound of the given composition. Thanks to modern technologies and VST tools from companies such as Output, Native Instruments or Spectrasonics, one is not limited by the low quality of the technology, and thus creativity has no limits. This absence of any boundaries is what gives me the most inspiration when producing.


Má kariéra DJe mi poskytla prvotní náhled do světa produkce. Jako DJ Crespo jsem byl součástí mnoha drumandbassových akcí v klubech po celé republice, zúčastnil jsem se i největších festivalů (Let It Roll, Hip Hop Kemp). Začal jsem se zajímat o tvorbu vlastních tracků a beatů, která mě zavedla na nekonečnou cestu poznání nejen vlastní invence, ale i možností kreativity v procesu hudební produkce.

Svou produkční kariéru jsem započal studiem na soukromé škole Musartedo absolvováním kurzů „Hudební produkce Ableton Live I“ a „Hudební produkce Ableton Live II“, které vedl Risto Sokolovski, legenda české rapové produkce. Další produkční vědomosti jsem nabral v online kurzech serveru studio.com – „Electronic Music Production“, který vedl producent EDM hitů Kygo, „Write & Produce Hit Songs“ za účasti zpěváka One Republic Ryana Teddera a především na kurzu „Complete Music Production“ pod vedením Andrew Huanga, který se pro mě okamžitě stal vzorem kreativního přístupu k hudbě. Své mixing dovednosti jsem si následně začal tříbit na základě kurzu „Mixing Accelerator System“ vedeného Streakym, studiovým zvukařem spolupracujícím například s Adele, Edem Sheeranem, Depeche Mode a dalšími. Posledním kurzem ve výčtu je rekvalifikační kurz „Akreditovaný zvukař“ s akreditací MŠMT, během kterého jsem se naučil základy akustiky, živého zvučení, elektrotechniky, ale i bezpečnosti při práci se zvukovými zařízeními.

Již tři roky se věnuji živému zvuku v Národním Divadle v Praze. Tato pracovní pozice je skvělou kombinací všech mých zkušeností a dovedností. Díky práci v tak velké instituci jsem měl možnost intenzivně spolupracovat například s Jakubem Kudláčem a Ivanem Acherem, kteří jsou držiteli Českého Lva za hudbu. Úplně jiný způsob přístupu k tvorbě zvuku mi ukázala spolupráce s Janem Burianem (Kyklos Galaktikos) a obrovskou zkušeností a ctí pro mě zůstává živé zvučení a spolupráce s legendou české rockové hudby Michalem Pavlíčkem na představení Robot Radius. Mezi mé současné projekty patří také zvučení Letních Shakespearovských Slavností na Pražském hradě. Ve volném čase se kromě produkování vlastních tracků všemožných žánrů věnuji hraní na české dudy a sportu, který je pro mě příjemným oddechem a přípravou mozku na další kreativní práci.


My career as a DJ gave me an initial insight into the world production. As DJ Crespo, I have been part of many participated in drum and bass events in clubs throughout the country I've also attended the biggest festivals (Let It Roll, Hip Hop Kemp). I became interested in creating my own tracks and beats, which led me on an endless journey of knowledge not only of my own invention, but also the possibility of creativity in the musical process production.

I started my production career by studying privately school Musartedo by taking the courses "Music production Ableton Live I” and “Ableton Live II Music Production” which he led Risto Sokolovski, legend of Czech rap production. Next I acquired production knowledge in the server's online courses studio.com - "Electronic Music Production" which he led EDM hit producer Kygo, "Write & Produce Hit Songs" for the participation of One Republic singer Ryan Tedder and especially on the "Complete Music Production" course under Andrew Huang, which immediately became for me a model of a creative approach to music. I then started refining my mixing skills based on the "Mixing Accelerator System" course conducted Streaky, a studio sound engineer working with, for example, Adele, Ed Sheeran, Depeche Mode and more. The last one the listed course is the "Accredited sound engineer" retraining course with the accreditation of the Ministry of Education and Culture, during which I learned the basics acoustics, live sound, electrical engineering, but also safety when working with audio devices.

For three years now I have been working on live sound at the National Theater in Prague. This job is a great combination of all my experience and skills. Thanks to working in such a great institution I had the opportunity to work intensively with, for example, Jakub Kudláč and Ivan Acher, who are holders Czech Lion for music. A completely different way of approaching creation collaboration with Jan Burian (Kyklos Galaktikos) and a huge experience and honor for me remains alive sound and collaboration with the legend of Czech rock music, Michal Pavlíček to the Robot Radius performance. Among my current projects also include the soundtrack of the Summer Shakespeare Ceremony at Prague Castle. In your free time, except producing my own tracks of all kinds of genres, I devote myself to playing to Czech bagpipes and sport, which is a pleasant respite for me and by preparing the brain for further creative work.

Služby Services

V čem vynikáme? What do we excel at?

Produkce kapelních nahrávek Band recording production
 • Předprodukce (na vyžádání), produkce, nahrávání, mixing a mastering. Pre-production (on request)recording), production, recording, mixing and mastering.

Produkce nahrávek sólových umělců Solo artist recording production
 • Beatmaking a instrumentální skladby (na vyžádání), texty (na vyžádání), předprodukce (na vyžádání), produkce, nahrávání, mixing a mastering. Beatmaking and instrumental tracks (on request), lyrics (on request), pre-production (on request), production, recording, mixing and mastering.

Reklamní audioprodukce Advertising audio production
 • Nahrávání voiceoveru, mixing a mastering. Voiceover recording, mixing and mastering.

Filmová hudba Film music
 • Skládání, nahrávání, notace, mixing a mastering. Composition, recording, notation, mixing and mastering.

Sound design
 • Vytváření zvukových elementů podle Vašich představ. Sound design, stereo, pro všechny účely. Creating sound elements according to your ideas. Sound design, stereo, for all purposes.

Vybavení Equipment

Universal Audio – značka, která mluví za vše. UAD Apollo Twin X Quad je hlavou našeho studia. Skvělé předzesilovače dokáží při každém nahrávání svou pověstnou kvalitu obhájit. Pro rozšíření vstupů používáme větší zvukovou kartu Focusrite Scarlett 18i20. Obsahuje jiné profesionální předzesilovače s funkcí AIR. AIR obvod emuluje impedanční a rezonanční vlastnosti vstupních transformátorů legendárních studiových předzesilovačů řady ISA. Universal Audio - the brand that speaks for itself. The UAD Apollo Twin X Quad is the head of our studio. The great preamps are able to defend their renowned quality every time we record. We use the larger Focusrite Scarlett 18i20 sound card to expand the inputs. It includes other professional preamps with AIR function . The AIR circuit emulates the impedance and resonance characteristics of the input transformers of the legendary ISA series studio preamplifiers.

Ikona Faderu Universal Audio
Ikona CPUApple Mac Mini M1
Ikona ReproduktoruMonitory APS APS Monitors

Za léta zkoušení se nám nejvíce ověřila kvalita těchto značek: Over the years of testing, the quality of the following brands has been proven to us the most:


 • Universal Audio
 • Solid State Logic
 • Waves
 • Neural DSP
 • Native Instruments: Kontakt
 • XLN Audio
 • Spectrasonics: Omisphere
 • Valhalla DSP
 • Steinberg
 • Output
 • iZotope
 • Cymatics
 • Vital Audio
 • PRS

Ve studiu disponujeme následujícími kytarami a baskytarami: We have the following guitars in the studio:


 • Gibson Les Paul Tribute Satin
 • Fender Player Telecaster MN
 • Jackson Superstrat
 • Cort NDX-20 BK
 • Fender FA-115
 • Fender Player Precision Bass MN

Doporučujeme, aby si každý hudebník donesl vlastní nástroj, i tak Vám rádi jednu z našich krasavic pro obohacení nahrávky poskytneme. We recommend that each musician bring their own instrument, you would still like one of our beauties for we will provide the enrichment of the recording.

U nás v centru nahráváme MIDI signál přes elektronickou soupravu Roland TD-11KV. Souprava má síťované hlavy, které dodávají pocit sezení za soupravou akustickou. Zvuk bubnů je vybrán z pluginů Addictive Drums 2 nebo Groove Agent 5, jejichž samply byly zaznamenány v těch nejlepších světových studiích.

Pokud chcete nahrát svou vlastní akustickou soupravu, můžete tak učinit v jednom z našich spřátelených studií.
At our center, we record the MIDI signal via electronic the Roland TD-11KV kit. The kit has mesh heads which they give the feeling of sitting behind an acoustic set. The sound of drums is selected from Addictive Drums 2 or Groove Agent 5 plugins, whose samples were recorded in the best world studies.

If you want to upload your own acoustic kit, you can do so in one of the our friendly studios.

Reference References

Ceník Prices

1 hodina ve studiu (produkce, nahrávání) 1 hour in the studio (production, recording)

Trvání do tří hodin Duration up to 3 hours

650 Kč / h

Trvání čtyři a více hodin Duration 4 hours or more

530 Kč / h

1 nahrávací den · 10 hodin + obědová pauza 1 recording day · 10 hours + lunch break

5 000 Kč

Mixing (2 revize) Mixing (2 revision)

Multitrack

3 800 Kč / Skladba 3 800 Kč / Track

Vokály do smíchaného instrumentálního podkladu Vocals to a mixed instrumental background

2 300 Kč / Skladba 2 300 Kč / Track

Třetí a následující revize Third and following revision

400 Kč / Verze 400 Kč / Version

Mastering

Mastering v analogovém studiu Mastering in an analog studio 1

500 Kč / Skladba 500 Kč / Track

Komerční projekty Commercial projects

Nahrávání Recording

od 900 Kč / h from 900 Kč / h

Mixing · Multitrack

od 5 300 Kč / Skladba from 5 300 Kč / Track

Mixing · Vokály do smíchaného instrumentálního podkladu Mixing · Vocals to a mixed instrumental background

od 3 800 Kč / Skladba from 3 800 Kč / Track

Mastering

od 650 Kč / Skladba from 650 Kč / Track

Když objednavatelem je firma. Výše uvedené ceny jsou pouze orientační. Celková částka se odvíjí dle míry komerčního užití. Applies to B2B cases. The above prices are only indicative. The total amount depends on the level of commercial use.

Komerční projekty - reklamy Commercial projects - advertisements

Nahrávání voiceoveru Voiceover recording

od 1 000 Kč / h from 1 000 Kč / h

Skladba hudebního podkladu Background track recording

od 5 000 Kč from 5 000 Kč

Vocal editing + Mixing

od 2 000 Kč / Spot from 2 000 Kč / Spot

Mixing · Multitrack

od 5 000 Kč / Skladba from 5 000 Kč / Track

Výše uvedené ceny jsou pouze orientační. Částka se odvíjí dle míry komerčního užití. The above prices are indicative only. The amount depends on the degree of commercial use.

Dodatečné služby Additional services

Editing 2

920 Kč

Beatmaking · Neexkluzivní 3, Exkluzivní 4 Beatmaking · Non-exclusive 3, Exclusive 4

Dohodou On agreement

Předprodukce 5 Preproduction 5

650 Kč / h + cesta 650 Kč / h + travel fee

Při pravidelné spolupráci či větší zakázce se rádi dohodneme na úpravě ceny. For regular cooperation or larger orders we are happy to agree on price adjustment.


Snažíme se vyhovět všem a Vašeho času si vážíme. Věříme, že by to mělo být vzájemné. Pokud dojde ke zrušení nahrávání s méně než 24 hodinovým předstihem, účtujeme poplatek ve výši 800 Kč. V případě neomluvené absence v dohodnutém termínu účtujeme poplatek ve výši 1400 Kč. Děkujeme za pochopení. We do our best to accommodate everyone and we appreciate your time. We believe it would should be mutual. If there is a cancellation of a recording with less than 24 hours notice, we will charge a fee of 800 Kč. In the event of an unexcused absence on the agreed date, we will charge a fee of 1400 Kč. Thank you for your understanding.


1. Zejména v Americkém hudebním průmyslu se na mixingu a masteringu podílí více zvukařů. Věříme, že objektivita je klíčem k nejlepšímu výsledku. Proto posíláme naše mixy na master do profesionálního analogového Studia Pyha v Plzni. 1. Especially in the American music industry, more sound engineers are involved in mixing and mastering. We believe that objectivity is the key to the best result. That's why we send our mixes to be mastered at the professional analog Studio Pyha in Pilsen.


2. Pokud proběhne pouze nahrávání bez další postprodukce, za nevyhnutelný editing nahraných stop si naúčtujeme uvedenou částku. 2. If only the recording takes place without further post-production, we will charge for the necessary editing of the recorded tracks.


3. Beat bude udělán pro Vás, může ale být veřejně dostupný k zakoupení i pro někoho jiného. 3. Beat will be made for you, but may be publicly available for purchase by someone else.


4. Beat bude udělán jen pro Vás a nikoho jiného. 4. Beat will be made only for you and no one else.


5. Předprodukce, tedy konzultace, kdy producent přijede za interpretem (např. do zkušebny), aby udělal první návrhy a poznámky. Naplánuje se zde celý nahrávací proces od A do Z. Tato možnost je dobrovolná, rozhodně ji ale doporučujeme. Pokud se jedná pouze o konzultaci na dálku, je to zdarma. 5. Pre-production, i.e. consultation, when the producer comes to the performer (e.g. to the rehearsal room) to make the first suggestions and notes. The entire recording process is planned hereces from A to Z. This option is optional, but we definitely recommend it. If it's just a remote consultation, it's free.

FAQ

Zkrácená odpověď: songwriting, předprodukce, produkce, nahrávání, editing, mixing a mastering. Pokud vás ale tento proces zajímá více do detailu, vypsali jsme to zde pro vás:

 • Počet a míra jednotlivých fází se budou lišit dle žánru, již odvedené práce a požadované přidání ruky producenta k dílu. Úvodní fází je takzvaný songwriting, která je většinou v rukou umělce samotného. Tvoří se text, motivy, nálada, rytmus, harmonie, melodie (linky) či "toplines" celé písně.

 • Následně, pokud je uznáno za vhodné, nastane proces předprodukce. Producent pronikne do jádra skladby. Může navrhnout změny harmonie, např. změnění jednoho či více akordů v různých částech pro větší dynamiku, stupnice, tempa, horizontální aranže skladby a všeho, co jeho kreativní duši napadne.

 • Jakmile je horizontální aranž hotová, je čas přejít na tu vertikální. V produkci jako takové se tvoří celkový zvuk skladby. Má to být rádiovka, tvrďárna, balada, nebo něco zcela jiného? Dle těchto otázek společně s producentem budujete prostřednictvím všech malých prvků výsledek. Dle konkrétní spolupráce se tento proces může konat jak před, během, tak i po samotném nahrávání.

 • Nahrávání. Dáváme si záležet na tom, aby každý každý hlas a každý nástroj byli zachyceni nejlepším způsobem a technikou za doprovodu pozitivní nálady. Společně ve studiu vybereme nejlepší varianty nahraných "taků" abyste odcházeli maximálně spokojeni.

 • Po dokončení nahrávání si o samotě nebo s vámi dáme záležet na úpravě všeho vytvořeného a přípravě pro následující fázi.

 • V mixingu jde o to, aby všechny jednotlivé prvky a stopy spolu krásně hrály a uměly se doplňovat. Toho docílíme jejich ekvalizací, panningem, kompresí, gain stagingem, reverby, delayi, a mnoho dalšího, čím vás teď nebudeme zatěžovat. Mix vám pošleme a vy nám řeknete, jak jste spokojeni. Pokud něco budete chtít jinak, rádi to v rámci revize upravíme.

 • Finální mix se posílá na mastering. Spolupracujeme s plzeňským studiem, kde si dají záležet na tom, aby vaše nové dítě šlo do světa technicky adekvátně připravené na všechny nosiče, které ho potkají, ať už streamovací platformy, CD nebo elegantní vinyl.

 • Připadá vám to složité nebo zdlouhavé? Nebojte, vypsali jsme zde detailně situace, které proběhnou a ani si to třeba neuvědomíte. Dá se toho hodně zvládnout najednou. Pro nás bude vždy priorita, aby vás společná práce na vaší tvorbě bavila. Schválně, přesvědčte se sami.
Short answer: songwriting, pre-production, production, recording, editing, mixing and mastering. However, if you want to learn more in detail, we have listed it here for you:

 • The number and extent of individual stages will vary depending on the genre, work already done and required addition of producer's hand to part. The initial stage is the so-called songwriting, which is mostly in the hands of the artist himself. The text, motifs, mood, rhythm, harmony, melody (lines) or "toplines" full songs.

 • Subsequently, if deemed appropriate, a process occurs pre-production. The producer gets to the core of the song. He can suggest harmony changes, e.g. changing one or more chords in different parts for greater dynamics, scales, the tempo, the horizontal arrangement of the piece and everything his creative soul comes to mind.

 • Once the horizontal arrangement is done, it's time to move on vertical. In production as such, the overall sound is created compositions. It's supposed to be a radio show, a hard rock, a ballad, or something completely different? According to these questions together with the producer you build a result through all the small elements. According to concrete cooperation, this process can take place as before, during and after the recording itself.

 • Recording. We care about every vote and each instrument were captured in the best way and technique accompanied by a positive mood. Together in in the studio, we will select the best versions of the recorded "takes" so that they left extremely satisfied.

 • After the recording is finished, we'll go alone or with you depend on editing everything created and preparing for next stage.

 • In mixing, it's about making all the individual elements and tracks they played beautifully together and could complement each other. We will achieve that their equalization, panning, compression, gain staging, reverbs, delays, and much more, which we will not tell you now burden. We'll send you the mix and you tell us how you are satisfied. If you want something different, please do so within the frame we will edit the revisions.

 • The final mix is ​sent for mastering. We cooperate with Pilsen studio, where they make sure that your the new child went into the world technically adequately prepared for all carriers that encounter it, whether streaming platforms, CD or elegant vinyl.

 • Do you find it complicated or lengthy? Don't worry, they posted we are here in detail about the situations that will take place and you don't even know it you may not realize. You can handle a lot at once. For us, it will always be a priority that you work together on yours she enjoyed creating. Well, see for yourself.

Od dokončení nahrávání nám na to dejte 14 dní. Vyhrajeme si se vším abychom vám poslali to nejlepší z nás. Továrnou na písničky nejsme.Please give us 14 days from the completion of the upload. We will win everything to send you the best of us. We are not a song factory.

Samozřejmě. V tom se skrývá celá podstata RoseStreet. Ať už budete potřebovat jen přátelskou zkušenou radu, nebo vytvoření materiálu. Jsme tu pro vás.Of course. This is the essence of RoseStreet. Either you will only need friendly experienced advice or creation material. We're here for you.