Vrátit se domůBack to homepage

socials.

Sociální sítě mají obrovský potenciál. Pojďme ho společně využít. Social networks have huge potential. Let's harness it together.

Působení na sociálních sítích je důležité, protože přesně tam se pohybuje každý den Vaše cílová skupina, ať už je jakákoliv, na jedné z těch platforem čas bezprostředně tráví. Je to nejlepší zbůsob, jak si rozšířit publikum a následně s ním komunikovat. Ať už jste ten typ člověka, co je na sociálních sítích celé dny nebo naopak ten, kdo tam chodí jednou za pěkně dlouhou chvíli, nedaří se Vám Váš obsah dostatečně zviditelnit. RoseStreet Socials Vám proto nabízí zvýšení dosahu a porozumění Vašim sledujícím. Pro Vaše působení na sociálních vybereme tu nejvhodnější platformu.Váš profil je na sociálních sítích Vaše vizitka. Společně ho vytvoříme nebo upravíme tak, aby působil na Vaše sledující dobrým dojmem. Facebooku a Instagramu rozumíme a navíc pravidelně sledujeme trendy, takže nám žádné neuniknou. Při spravování Vašeho účtu je pro nás klíčová komunikace s Vámi. Working on social networks is important because that's exactly where your target group moves every day, whatever it is, they spend time immediately on one of those platforms. It's the best way to expand your audience and then communicate with them. Whether whether you are the type of person who is on social media all day long or, on the contrary, someone who goes there once in a long while, you do not manage to get enough visibility for your content. That is why RoseStreet Socials offers you an increase in the reach and understanding of your followers. For your activity on social we will choose the most suitable platform. Your profile is your business card on social networks. Together we will create or modify it so that it makes a good impression on your followers. We understand Facebook and Instagram, and we also regularly follow trends, so we don't miss any. When managing your account, it is for us key communication with you.

Agáta Figueroa

Social Media Manager

Ahoj, jmenuji se Agáta Figueroa a v RoseStreet Socials působím jako Social Media Manager. To znamená, že se budu starat o vaše sociální sítě a pomohu vám se zviditelnit. Na sociálních sítích se pohybuji už několik let, takže vím, jaká je ta správná strategie k růstu. Věřím, že díky individuálnímu přístupu dokážu pochopit váš styl, přece jen jsme každý jiný. Hello, my name is Agáta Figueroa and I work as a Social Media Manager at RoseStreet Socials. This means that I will take care of your social media and help you get noticed. I've been on social media for a few years now, so I know the right strategy to grow. I believe that thanks to an individual approach I can understand your style, after all we are all different.


Společně dosáhneme na vašich sítích takového obsahu, který se bude líbit jak vám, tak i vašim sledujícím. Líbí se mi, že v dnešní době už je na sociálních sítích spousta nástrojů, díky kterým máme možnost upravovat a zosobňovat naše sociální profily, ty nám jsou tím pádem jakousi vizitkou, která prokazuje naši kreativitu a jedinečnost. Sítě jako je Facebook, Instagram nebo Tiktok pravidelně sleduji, takže jsem stále v obraze co se týká toho, co zrovna frčí a neuniknou mi žádné novinky. Jsem velmi komunikativní, nedělá mi problém oslovit publikum a přijít s nápady, jak ho zaujmout. Jsem kreativní člověk, což mi napomáhá v tvorbě originálního a osobního kontentu.

Díky mému studiu na jazykových školách jsou jazyky mou silnou stránkou, nedělá mi tudíž problém vytvořit kontent třeba v angličtině, nebo ve španělštině. Baví mě se ve světě sociálních sítí pohybovat i ho pozorovat. Ve svém volném čase ráda sportuji, cestuji, poslouchám hudbu a navštěvuji restaurace.

Together we will achieve content on your networks that both you and your followers will like it. I like, that nowadays there is already a lot on social networks tools that allow us to edit and personalize our social profiles, they are therefore kind of like us business card that demonstrates our creativity and uniqueness. Networks such as Facebook, Instagram or Tiktok regularly I'm watching so I'm still in the loop as to what he's snarling right now and I don't miss any news. I am very communicative, I have no problem addressing the audience and coming up with ideas on how to interest him. I'm a creative person, which me helps in the creation of original and personal content.

Thanks to my studies at language schools, languages ​​are mine a strong point, so I have no problem creating content perhaps in English or Spanish. I have fun in the world social networks to move and observe him. In his free time in my spare time I like to play sports, travel, listen to music and visit restaurant.

Lucie Fornůsková

Social Media Specialist, Administrative Assistant

Ahoj, jmenuji se Lucie Fornůsková a jsem součástí týmu RoseStreet Socials. Primárně v RoseStreet zastávám roli administrativní asistentky, pomáhám ostaním kolegům a funguji převážně v pozadí událostí.

Jsem studentkou v globalizovaném světě, což znamená, že jsem na internetu a sociálních sítích v zásadě pořád. Denně sleduji světové trendy napříč kulturním světem. Nezáleží na tom, jestli se jedná o hudbu, módu, food blogging nebo sport, málokdy mi uteče důležitý release nebo event.
Hello, my name is Lucie Fornůsková and I am part of the team RoseStreet Socials. I primarily hold a role at RoseStreet administrative assistants, I help other colleagues and I work mainly in the background of events.

I am a student in a globalized world, which means I am on the internet and social networks basically all the time. Daily I follow world trends across the cultural world. It doesn't matter whether it is music, fashion, food blogging or sport, I rarely miss an important release or event.


Pokud hledáte někoho, kdo Vám připraví aktuální a úderný kontent, který bude obměňován tak, aby zůstal aktuálním a úderným, tak jsem ta, kterou hledáte. Orientuji se v aktuálních trendech, které jsou častokrát velmi pomíjivé. Dokážu je však vypozorovat ještě dříve, než se dostaví a mohu Vám tak navrhnout kontent na míru a dle Vašich přání. Ať už jde o vytvoření postu nebo nahrání stories, konzultaci či nafocení a report eventu, věřím, že najdeme společnou cestu tak, abychom správně vytipovali Vaši cílovou skupinu a zaujali Vaše sledující a diváky.

Co se týká mě samotné, tak mimo RoseStreet studuji, trávím čas s přáteli, obcházím muzea a galerie, visím na sociálních sítích a užívám si pocitu, že žiji jen jednou.

If you are looking for someone who will prepare you a current and striking content that will be varied to remain current and striking, so I'm the one you're looking for. I am oriented in current trends, which are often very fleeting. However, I can spot them even before they arrive and I can therefore suggest content tailored to your wishes. Whether it's creating a post or uploading stories, consultation or photography and event report, I believe we will find a common path so that we correctly select yours target group and interested your followers and viewers.

As for me, outside of RoseStreet I study and spend time with friends, going around museums and galleries, hanging on social networks and enjoy the feeling of just living once.

Kristýna Maryšková

Social Media Manager, Marketing Specialist

Ahoj, jmenuji se Kristýna Maryšková a v RoseStreet Socials zastávám pozici content creator. Moje práce tedy spočívá ve vytváření obsahu na sociální sítě. Na internetu se pohybuji dennodenně, takže mám přehled o nejnovějších trendech. Ať už chcete vytvořit stories, reels, post na Instagram, Facebook nebo video na TikTok, jste na správném místě. Mimo působení v RoseStreet studuji vysokou školu obor PR a reklama, poslouchám hudbu, posedávám po kavárnách a prostě jsem. Hello, my name is Kristýna Maryšková and I hold the position of content creator at RoseStreet Socials. So my work consists of creating content for social networks. I am on the Internet every day, so I am aware of the latest trends. Whether you want to create stories, reels, a post on Instagram, Facebook or a video on TikTok, you are in the right place. Outside of working at RoseStreet, I study PR and advertising at university, listen to music, hang out in cafes and just be.

Samuel Samake

Social Media Manager

Čau čau! Jmenuji se Samuel Samake a v RoseStreet se zabývám Socials. Už 3. rokem dělám influencer marketing a často se pohybuji ve světě sociálních sítích a tvorby videí. Svoji kreativní tvorbu se snažím kombinovat s posledními trendy. Těším se na naši spolupráci! Hey, hey! My name is Samuel Samake, and I take care of RoseStreet Socials. I'm in my 3rd year of influencer marketing and I literally live in the world of social media and video production. I try to combine my creative work with the latest trends. I look forward to our collaboration!

Služby Services

Proč využít RoseStreet Socials? Why use RoseStreet Socials?

  • Pečujeme o Vaší prezenci v online prostředí. We take care of your online presence.
  • Nastavíme si strategický plán se všemi body (viz ceník). We will set up a strategic plan with all points (see price list).
  • Dbáme na průběžné reflexe. Vždy hledáme způsoby, jak nastavenou strategii zefektivnit za účelem většího dosahu a přesnějšího cílení. We pay attention to ongoing reflections. We are always looking for ways to make the set strategy more effective for greater reach and more precise targeting.

Balíček 2.0 Bundle 2.0
  • Ideální, pokud chcete dát svému působení na sítích pravidelnost a systematičnost. Ideal if you want to give regularity and systematicity to your networking.

Balíček 3.0 Bundle 3.0
  • Vylepšená nabídka pro ty, jejichž působení na sítích je hlavním komunikačním kanálem. An improved offer for those whose exposure to networks is the main communication channel.
Společné tvoření obsahu Co-creation of content
  • Víme, že tvoření a obstarání contentu není jednoduché. S tím Vám také pomůžeme. We know that creating and procuring content is not easy. We will help you with that too.
  • Plánujete zajímavou akci? Člověk z našeho týmu pojede s vámi a udělá fotky, videa, rozhovory a cokoliv co si dohodnete. Are you planning an interesting event? A person from our team will go with you and take photos, videos, interviews and anything you agree.

Interakce Interactions
  • Chceme, aby Vaše aktivita sledující bavila. Tvoření zajímavých interakcí jako jsou ankety, dotazy apod. umožní lidem se o vás dozvědět více, poznat jejich názory a samozřejmě také zvýšit dosah. We want your activity to be fun for your followers. Creating interesting interactions such as polls, questions, etc. will allow people to learn more about you, get to know their opinions and, of course, also increase your reach.
  • Společně připravíme a schválíme plán témat interakcí. Together we will prepare and approve a plan of interaction topics.

Ceník Prices

Pro komerční zakázky For commercial projects

Pro nezávislé umělce For independent artists

Měsíční ceník pro nezávislé umělce Monthly price list for independent artistsBalíček 2.0 Bundle 2.0Balíček 3.0 Bundle 3.0
Počet sítí Number of social sites13
Příspěvků týdně Posts per week23
Tvorba stories Stories creationVyplněnoVyplněno
Nastavení, správa reklamy pro Setup and ad management for1 příspěvek 1 post3 příspěvky 3 posts
Základní marketingový výzkum Basic marketing research-Vyplněno
Vybrání vhodné sociální sítě Choosing a suitable social networkVyplněnoVyplněno
Vytvoření nebo upravení profilu Creating or editing your profileVyplněnoVyplněno
Definování hlavního obsahu Defining main contentVyplněnoVyplněno
Definování grafického vzhledu Defining graphic appearanceVyplněnoVyplněno
Vytvoření strategického obsahového plánu Creating a strategic content planVyplněnoVyplněno
Upravení fotek a příprava k publikaci Editing photos and preparing for publicationVyplněnoVyplněno
Průběžné sledování výsledků Tracking results continuouslyVyplněnoVyplněno
Cena Price
2 640 Kč
5 060 Kč
Pravidelné konzultace One time consultation

880 Kč / měsíc 880 Kč / month


Chcete si sítě spravovat sami, ale trochu expertízy oceníte? Budeme se s Vámi pravidelně scházet, řešit strategii, tvořit plán, design, nápady atd. Do you want to manage your socials yourself, but a little expertise would be appreciated? We'll meet with you regularly to discuss strategy, plan, design, ideas, etc.

Jednorázová kampaň One time campaign

od 2 420 Kč from 2 420 Kč


Plánujete akci, release, koncert nebo merch? Cena bude upřesněna dle rozsahu kampaně. Are you planning an event, release, concert or merch? The price will be specified according to the scope of the campaign.


Společné tvoření obsahu Creating content together

od 2 200 Kč / měsíc from 2 200 Kč / month


Příprava obsahu, foto a video. Rádi se s Vámi domluvíme operativně a podle Vaší konkrétní situace upřesníme cenu. Content preparation, photo and video. We will be happy to negotiate with you promptly and specify the price according to your specific situation.

Interakce Interactions

od 550 Kč / měsíc from 550 Kč / month


Rádi se s Vámi domluvíme operativně a podle Vaší konkrétní situace upřesníme cenu. We will be happy to negotiate with you promptly and specify the price according to your specific situation.

Měsíční ceník pro komerční zakázky Monthly price list for commercial projectsBalíček 2.0 Bundle 2.0Balíček 3.0 Bundle 3.0
Počet sítí Number of social sites13
Příspěvků týdně Posts per week23
Tvorba stories Stories creationVyplněnoVyplněno
Nastavení, správa reklamy pro Setup and ad management for1 příspěvek 1 post3 příspěvky 3 posts
Základní marketingový výzkum Basic marketing research-Vyplněno
Vybrání vhodné sociální sítě Choosing a suitable social networkVyplněnoVyplněno
Vytvoření nebo upravení profilu Creating or editing your profileVyplněnoVyplněno
Definování hlavního obsahu Defining main contentVyplněnoVyplněno
Definování grafického vzhledu Defining graphic appearanceVyplněnoVyplněno
Vytvoření strategického obsahového plánu Creating a strategic content planVyplněnoVyplněno
Upravení fotek a příprava k publikaci Editing photos and preparing for publicationVyplněnoVyplněno
Průběžné sledování výsledků Tracking results continuouslyVyplněnoVyplněno
Cena Price
od 12 500 Kč from 12 500 Kč
od 19 800 Kč from 19 800 Kč
Jednorázová konzultace One time consultation

3 250 Kč


Na této konzultaci společně sestavíme Vaši online prezenci. At this consultation, we will build your online presence.

Jednorázová kampaň One time campaign

od 4 250 Kč from 4 250 Kč


Plánujete akci, release, koncert nebo merch? Cena bude upřesněna dle rozsahu kampaně. Are you planning an event, release, concert or merch? The price will be specified according to the scope of the campaign.


Společné tvoření obsahu Creating content together

od 3 875 Kč / měsíc from 3 875 Kč / month


Příprava obsahu, foto a video. Rádi se s Vámi domluvíme operativně a podle Vaší konkrétní situace upřesníme cenu. Content preparation, photo and video. We will be happy to negotiate with you promptly and specify the price according to your specific situation.

Interakce Interactions

od 1 000 Kč / měsíc from 1 000 Kč / month


Rádi se s Vámi domluvíme operativně a podle Vaší konkrétní situace upřesníme cenu. We will be happy to negotiate with you promptly and specify the price according to your specific situation.

FAQ

Reklamu na Instagramu lze nastavit několika způsoby. Pokud se bavíme pouze o Instagramu, tak je nejrychlejším způsobem nastavení reklamy přímo v samostatné aplikaci Instagram. Pro nastavení musíme mít profesionální účet. V tom pak otevřeme Správce reklam a nastavíme reklamu. Důležité je pečlivé a správné zacílení reklamy. To je nejjednodušší udělat přes Panel pro profesionály, ve kterém se dají zjistit podrobnosti o vašich sledujících, a pak už jen vybereme zájmové okruhy, na které má reklama cílit. Zadáme je do Správce reklam, vybereme částku, kterou chceme do reklamy investovat a reklamu spustíme. Advertising on Instagram can be set up in several ways. If we're only talking about Instagram, it's the fastest by setting up advertising directly in a separate application Instagram. For settings must have a professional account. We will then open in that Ad manager and we will set up the ad. Important is careful and correct advertising targeting. That's the easiest done via the Professional Panel in which they'll let you know the details of your followers, and then that's it we just select the circles of interest that the advertisement should target. We enter them in the Ad Manager, select the amount, which we want to invest in advertising and advertising let's start

Placenou spolupráci označíme v moment, kdy přidáváme příspěvek. Pod možnostmi sdílení na ostatních platformách před samotným sdílením příspěvku, ve kterém chcete spolupráci označit klikněte úplně dole na Pokročilá nastavení. Sjeďte na konec stránky a zaklikněte Přidat štítek placeného partnerství v sekci Značkový obsah.We mark the paid cooperation at the moment when we add it contribution. Under sharing options on other platforms before actually sharing the post in which you want to To mark the collaboration, click at the very bottom on Advanced settings. Scroll to the bottom of the page and click Add paid partnership label v Branded Content section.

Dosah se dělí na tzv. organický a placený. Organický dosah je ten, který máme z běžného postování a úsilí. Placený dosah je dosah z placené reklamy, prostřednictvím které propagujeme obsah. Nejjednodušší způsob navýšení dosahu je investice do reklamy. Pokud nechcete nebo nemůžete investovat do reklamy, zkuste postovat víc obsahu typu Reels a Carousel posts (několik fotek v jednom postu).Reach is divided into so-called organic and paid. Organic reach is the one we get from regular posting and effort. Paid reach is reach from paid advertising, through which we promote content. The easiest the way to increase the reach is to invest in advertising. If you don't want or can't invest in advertising, try post more Reels and Carousel posts (several photos in one post).

Propagace produktu přes Instagram se dělá buď přes placenou spolupráci (v případě jednotlivce nebo barterové spolupráce), nebo skrz přidaný e-shop. Pokud máte propojený e-shop s Instagramem, stačí při přidání příspěvku kliknout na Označit produkt. Ve vyhledávači pak najděte vybraný produkt a sdílejte příspěvek.Product promotion via Instagram is done either through paid cooperation (in the case of an individual or barter cooperation), or through the added e-shop. If you have a connected e-shop with Instagram, just click on when adding a post Mark the product. Then find the chosen one in the search engine product and share the post.

Kvalitu reels a stories zlepšíme správným formátováním příspěvků. Aby byly kvalitní, musí mít správné rozměry a rozlišení (obrázek níže). Pokud přidáváme hudbu, je lepší ji přidat do obsahu přímo ve video-editoru, ne přes samotný Instagram.We will improve the quality of reels and stories proper formatting of posts. In order for them to be of high quality, must have the correct dimensions and resolution (image below). If we're adding music, it's better to add it to the content directly in the video editor, not via Instagram itself.
Zdroj: https://influencermarketinghub.com/instagram-ad-sizes/Source: https://influencermarketinghub.com/instagram-ad-sizes/