Vrátit se domůBack to homepage

art.

Grafika je krásný obor. Rádi to prostřednictvím fotografie či počítačové tvorby dokazujeme. Graphics is a beautiful field. We like to prove it through photography or computer creation.

RoseStreet je skupina lidí s uměleckým cítěním, kteří berou každý projekt jako výzvu a pomohou Vám uspět před konkurencí. U služby Art to platí dvojnásob. Součástí naší práce je důkladná rešerše trhu, v jejíž závislosti teprve plánujeme a zhotovujeme produkt. Mezi grafiky se říká: “grafika je jako vtip, když ho musíš vysvětlovat, nefunguje”. Unikátnost je jedna věc, ale na druhém konci bude vždycky stát pouze člověk, a naším společným úkolem je, aby grafiku jasně a bez problému pochopil. Tak neváhejte a kontaktujte nás, s námi tohoto cíle dosáhnete. RoseStreet is a group of people with an artistic sensibility who take every project as a challenge and will help you succeed ahead of the competition. This is doubly true for the Art service. Part of our work is thorough market research, depending on which we plan and manufacture the product. There is a saying among graphic artists: "graphics are like a joke, if you have to explain it, it doesn't work". Uniqueness is one thing, but there will always be only a human on the other end, and our joint task is to make the graphics clearly and easily understood. So don't hesitate and contact us, with us you will achieve this goal.

Zdeněk Jindra

Photographer

Ahoj, já jsem Zdeněk. Profesionální fotografii se věnuji už 4 roky a žádná zakázka pro mě není problém, mojí prioritou je vyhovět klientovi. Poslední 3 roky jsem byl zaměstnaný na vývoji v technologické firmě, což pro mě bylo benefiční i pro roli fotografa, jelikož komunikace s velkými společnostmi, pečlivost a dotahování projektů do konce v maximální možné kvalitě bylo na denním pořádku. Zakládám si na profesionálním přístupu, komunikaci s klientem a citu pro detail. Hi, I'm Zdeněk. I have been engaged in professional photography for 4 years and no job is a problem for me, my priority is to satisfy the client. For the last 3 years, I have been employed in development in a technology company, which was beneficial for me as well as for the role of a photographer, as communication with large companies, diligence and seeing projects through to the end in the highest possible quality were the order of the day. I rely on a professional approach, communication with the client and attention to detail.

Služby Services

U všech našich nabídek se můžete těšit na úvodní podrobnou konzultaci, úzkou komunikaci a on-line předání pro internetové použití a v tiskové kvalitě. For all our offers, you can look forward to an initial detailed consultation, close communication and on-line transmission for internet use and in print quality.

Fotografie Original graphic work

U focení očekávejte precizní postprodukci zahrnující color grading, retuš a cropování. At RoseStreet Art photography, expect precise postproduction including color grading, retouch a cropping.


Focení koncertů, představení a vystoupení Concerts and other performances
 • Fotografie před, na i za stage. On stage and backstage photography.

Behind the scenes fotografie z natáčení Behind the scenes from video recordings
 • Mějte po ruce materiál, kterým nažhavíte fanoušky. Always have ready-to-go post material to keep your fans engaged.

Produktová fotografie Product photography
 • Umění zachytit detaily samotného produktu, stejně tak jeho obal a dalších materiálů. The art of capturing details of the product, as well as it's package and other materials.

Portrétní fotografie Portrait photography
 • Pokud hledáte způsob, jak zachytit krásu a rozmanitost Vaší skupiny, pak portrétní fotografie je přesně to, co hledáte. If you are looking for a way to capture the beauty and diversity of your group, then portrait photography is just what you are looking for.

Eventy Events
 • Zachyťte jedinečné okamžiky Vaší svatby, plesu, oslavy, vernisáže a výstavy, firemní akce nebo teambuildingu… Capture the unique moments of your wedding, ball, celebration, opening and exhibition, corporate event or team building...

Focení album coverů Album cover photography
 • Přebalová fotografie je dnes u skladby zásadní, proto budeme společně pracovat na tom, aby mezi tisíci dalšími nezapadla. Album cover is the second most important thing next to your track. That's why we'll work hard, so that it stands out from thousands others.

Retuše a jiné manuální úpravy fotografií 1 Retouch and other manual photo edits 1
 • Znáte to. Člověk v pozadí, mrknutí, neposlušné oblečení. To vše zvládneme na fotce opravit. Person in the background, blink, weird looking clothes, you name it. All of that we'll fix for you.

1. Všechny naše práce disponují touto službou zdarma. Zpoplatněná je v případě použití na fotografie nespojené s RoseStreet Art. 1. All of our works include this service for free. It is a paid service for photos not connected with RoseStreet Art.

Grafika Graphics

Album Cover
 • Přebalová grafika je dnes u skladby zásadní, proto budeme společně pracovat na tom, aby mezi tisíci dalšími nezapadla. Album cover graphics is the second most important thing next to your track. That's why we'll work hard, so that it stands out from thousands others.

Logotvorba Logo creation
 • Správné logo je rozeznatelné ve všech velikostech, za všech podmínek. Společně vytvoříme logo na míru a zmíněnými vlastnostmi disponující. A good logo is recognizable in different sizes, in different conditions. Together we'll create a logo that will match your needs and have mentioned attributes.

Letáky, plakáty, vizitky, reklamní materiály Flyers, posters, business cards, ad materials
 • Využijte sílu grafického designu a nechte za Vás působit materiály i tam, kde nejste přítomni. Use the power of graphic design and let materials work for you even when you are not present.

Překreslení loga do křivek a další služby Converting logo into curves and other services
 • Máte komplexnější nebo naopak drobnější požadavek? Neváhejte a kontaktujte nás, rádi s Vámi vymyslíme optimální řešení. Do you have a more complex or, conversely, smaller request? Do not hesitate and contact us, we will be happy to come up with an optimal solution with you.

Reference References

Ceník Prices

Fotografie Photography

Focení koncertů, představení a vystoupení Photography of concerts, shows and performances

Fotografie ze stage, před i za ní. Photos on the stage and backstage as well.

od 2 500 from 2 500

Behind the scenes fotografie z natáčení Behind the scenes from video recordings

od 600 Kč / hod from 600 Kč / h

Produktová fotografie Product photography

Dle parametrů zakázky According to the order parameters

Portrétní fotografie Portrait photography

Interiér/exteriér, sólo, páry či skupiny. To vše jsou parametry, které tvoří výslednou částku. Interior/exterior, solo, couples or groups. They are all parameters that make up the resulting amount.

Dle parametrů zakázky According to the order parameters

Eventy Events

Plesy, oslavy, vernisáže a výstavy, firemní akce, teambuildings... Balls, celebrations, openings and exhibitions, corporate events, team building...

Dle zvolené varianty According to the chosen variant

Focení album coveru Album cover shooting

Vybrání tématiky, oblečení, lokace a techniky. Vytvoření materiálu pro Spotify Canvas za příplatek. Selection of theme, clothing, location and technique. Creation material for Spotify Canvas for surcharge.

od 1 300 from 1 300

Retuše a jiné manuální úpravy fotografií Retouching and other manual photo editing

400 Kč / hod 400 Kč / h

Barevné korekce fotografií Color correction

400 Kč / hod 400 Kč / h

Vašim fotografiím po dohodě zařídíme kvalitní tisk, aby nezůstaly navždy jen v digitální podobě. Upon agreement, we will arrange for high-quality printing of your photos so that they didn't just stay in digital form forever.

Grafika Graphic design

Kreativní grafika Creative graphic work

Letáky, plakáty, vizitky, reklamní materiály... Flyers, posters, business cards, advertising materials...

Dle zadání According to the assignment

Album cover

Cena je spíše orientační, záleží na náročnosti zadání. The price is rather indicative, it depends on the difficulty of the assignment.

cca. 1 200 Kč approx. 1 200 Kč

Logotvorba Logo creation

od 2 000 from 2 000

Překreslení loga do křivek Raster logo to vector

400 Kč

FAQ

U RoseStreet je možné si nechat námi vytvořené produkty vytisknout. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat. At RoseStreet, it is possible to keep products created by us print. Do not hesitate to contact us for more information.

Moc rádi! Nejdřív si spolu dáme schůzku (on-line či osobně), abychom mohli lépe poznat, čemu se věnujete a jak se snažíte veřejně působit. Poté začne proces tvoření, kdy se budeme snažit být s Vámi v úzké komunikaci, kterou zaručíme co možná nejrychlejší dokončení a Vaší spokojenost s výsledkem.We would love to! First, we will have a meeting (on-line or in person) so that we can get to know better what you do and how you try to act in public. Then the creation process will begin, when we will try to be in close communication with you, which will guarantee the fastest possible completion and your satisfaction with the result.

Vše začíná komunikací s klientem, ať už formou osobní schůzky, tak přes online komunikaci, dojde k vyslechnutí Vašich požadavků, představ a k přizpůsobení dané zakázky dle našich předchozích zkušeností z praxe. To je za nás základ spokojenosti obou stran. Jakmile se domluví lokalita, místo a čas, už se těšíme pouze na den samotného focení.

Na společenských akcích, večírcích a svatbách fotograf nijak nenarušuje program, ani chod večera, pouze se snaží zachytit přirozené a krásné momenty, o které na takových akcích jde nejvíce. V případě rodinného, párového, nebo sólo focení fotograf vždy navede příjemnou a milou atmosféru, dokáže pomoct s přirozenými pózami a vždy se snaží přijít s kreativními a originálními nápady na kompozice. Velmi důležitým krokem po focení je následná postprodukce fotek. Při ní se několikrát vyselektují ty nejlepší fotky, které dostanete ořezané, s vyrovnanými horizonty, barevně upravené a samozřejmě vyretušované. Na postprodukci si zakládáme, věnujeme jí velkou pozornost a fotografie upravujeme jednotlivě. Pokud jde o velký event, který se nedá zpracovat během jednoho dne, po domluvě můžete druhý den obdržet "ochutnávku" fotek, například pro sdílení na sociálních sítích.

Nelíbí se nám forma balíčků, kde za každou další povedenou fotku připlácíte, proto od nás vždy dostanete všechny povedené fotky z dané zakázky. Fotky se odevzdávají v plné kvalitě vhodné například pro tisk do větších formátů a v komprimované kvalitě, která nezabírá tolik místa na disku, je vhodná pro použití na webu a sociálních sítích.
Everything starts with communication with the client, whether in a personal form meetings, so via online communication, a hearing will take place Your requirements, ideas and to adapt the order according to our previous practical experience. That is the basis for us satisfaction of both parties. Once the location is agreed upon, the place and time, we are only looking forward to the day of the photo shoot itself.

No photographer at social events, parties and weddings it doesn't disrupt the program or the course of the evening, it just tries to catch up the natural and beautiful moments that such events are all about the most. In the case of family, couple or solo photography the photographer always creates a pleasant and pleasant atmosphere, he can help with natural poses and always try to come up with creative and original ideas for compositions. Very an important step after the photo shoot is the subsequent post-production of the photos. During it, the best photos are selected several times you will get cropped, with balanced horizons, color adjusted and of course retouched. We rely on post-production, we pay a lot of attention to it and edit the photos individually. If it is a large event that cannot be processed within one day, by arrangement you can receive it the next day "tasting" photos, for example for sharing on social media networks.

We don't like the form of packages, where for every other successful one you pay extra for the photo, so you always get all of them from us great photos from the job. Photos are submitted in full quality suitable, for example, for printing in larger formats and in compressed quality that does not take up much disk space, it is suitable for use on the web and social networks.